अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
MC-PM को प्रतिवेदको ढाँचा २०७३-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC-PM को प्रतिवेदको ढाँचा
स्थानिय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम २०७३-०७४ २०७३-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानिय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम २०७३-०७४
आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक-२०७३-०७४ २०७३-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक-२०७३-०७४
योजना अनुगमन उप-समितिले प्रयोग गर्ने अनुगमन चेकलिष्टको ठाँचा २०७३-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना अनुगमन उप-समितिले प्रयोग गर्ने अनुगमन चेकलिष्टको ठाँचा
जि.वि.स अनुदान २०७३-०७४ २०७३-०८-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स अनुदान २०७३-०७४
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३-०७४ २०७३-०९-०९ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०७३-०७४
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-पुन्मा गा.वि.स. २०७३-०३-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-पुन्मा गा.वि.स.
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-जुंगाथापाचौर गा.वि.स. २०७३-०३-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-जुंगाथापाचौर गा.वि.स.
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-भुर गा.वि.स. २०७३-०३-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-भुर गा.वि.स.
खानेपानी उपयोग गुरु योजना- झाप्रा गा.वि.स २०७३-०३-२० सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खानेपानी उपयोग गुरु योजना- झाप्रा गा.वि.स
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-सिमा गा.वि.स २०७३-०३-०१ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खानेपानी उपयोग गुरु योजना-सिमा गा.वि.स
अा‍ व २०७२-७३ काे जाजरकाेट जिल्लाकाे अनुगमन प्रतिवेदन २०७३-०३-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा ‍‍व‍ २०७२-७३ मा जाजरकाेट जिल्ला विकास समितिले गरेकाे गाउँ विकास समितिहरुकाे अनुगमन प्रतिवेदन
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-जुगाँथापाचौर गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-जुगाँथापाचौर गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-झाप्रा गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-झाप्रा गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-जगतिपुर गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-जगतिपुर गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-गर्खाकोट गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-गर्खाकोट गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-ढीमे गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-ढीमे गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-दशेरा गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-दशेरा गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-दह गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-दह गा.वि.स
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-डाडाँगाऊँ गा.वि.स २०७२-१२-२५ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाँउ विकास आवधिक यो़जना-डाडाँगाऊँ गा.वि.स

Skip to toolbar