लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन-२०७०|७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०७०।७१ को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक तथा सो संग सम्बन्धित सम्पुर्ण विवरण यसमा पाइन्छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतीवेदन-२०६९|७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-०१ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०६९।७० को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक तथा सो संग सम्बन्धित सम्पुर्ण विवरण यसमा पाइन्छ ।
माहलेखा परीक्षण प्रतिवेदन-२०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१६ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोटको आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धित पेश भए सम्मको लेखाको विवरण यसमा पाइने छ।
Skip to toolbar